1. Definicje

Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały

następujące znaczenie:

1.1. Akcja – akcja„Wszystkie bluzy Bluff 15% taniej”, której zasady opisane są w niniejszym Regulaminie.

1.2. Organizator - MYMUSIC SP J.z siedzibą w Wysogotowie przy ul. Wierzbowa 31, 62-081 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000914099

Numer identyfikacji podatkowej NIP 7811921571,  REGON 363480243, adres poczty elektronicznej: sklep@bluff.pl, numer telefonu: 61 101 77 56.

1.3. Produkty Promocyjne – produkty biorące udział w Akcji oferowane do sprzedaży online, 

2. Zasady ogólne

2.1. Akcja odbywać się będzie na stronie internetowej www.baisel.pl w terminie od dnia 26.05.2023 roku do dnia 01.06.2021 roku do godziny 23:59.

2.2. Akcja odbywać się będzie zgodnie z jej Regulaminem. Prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników Akcji określone są w niniejszym Regulaminie oraz we właściwych przepisach prawa.

2.3. Wszelkie informacje o Akcji dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny.

3. Warunki uczestnictwa w Akcji

Uczestnikiem Akcji może być (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, która ukończyła 16 rok życia; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

4. Warunki otrzymania rabatu przy zakupie Produktów

1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje nieograniczone ilościowo prawo do otrzymania na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie rabatu na zakup Produktów w okresie trwania Akcji.  MYMUSIC SP J.  Regulamin akcji: „Wszystkie bluzy Bluff 15% taniej” 

2. Warunkiem otrzymania rabatu jest nabycie przez Uczestnika w okresie trwania Akcji Produktów Promocyjnych w sklepie internetowym na zasadach opisanych w Regulaminie.

3. Uczestnik, który chce otrzymać rabat na zakup Produktów Promocyjnych powinien w okresie obowiązywania Akcji dokonać zakupu:

3.1. minimum jednego produktu z kategorii „bluzy” 5. Podczas jednej transakcji potwierdzonej paragonem fiskalnym rabat nalicza się jednokrotnie do całej wartości produktów z danej kategorii.

6. Wartość przyznanego rabatu stanowi odpowiednio:

- 15% na produkty z kategorii „bluzy”

7. Rabaty o różnych wartościach można zrealizować w jednym zamówieniu.

8. Akcja łączy się z innymi promocjami.

9. Postępowanie reklamacyjne

9.1. Każdemu Uczestnikowi Akcji przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Akcji z niniejszym Regulaminem.

9.2. Reklamacje należy kierować  drogą mailową na adres poczty elektronicznej:  sklep@bluff.pl

9.3. Reklamacja musi zawierać dane personalne zgłaszającego reklamację (imię, nazwisko, dokładny adres wraz z kodem pocztowym reklamującego), przyczynę reklamacji, treść żądania reklamującego oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację.

9.4. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora wraz z wysłaniem odpowiedzi wynosi nie więcej niż 30 dni licząc od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora, o ile krótszy termin udzielenia odpowiedzi na reklamację nie wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. MYMUSIC SP J.  Regulamin akcji: „Wszystkie bluzy Bluff 15% taniej”

9.5. Odpowiedź na reklamacje zostanie przekazana Uczestnikowi w formie elektronicznej na adres mailowy, z jakiego złożona została reklamacja.

9.6. Postępowanie reklamacyjne nie pozbawia Uczestnika prawa do dochodzenia jego praw na drodze postępowania sądowego lub w postępowaniu prowadzonym przed innym właściwym organem, w szczególności do dochodzenia praw przed właściwym organem lub sądem nie jest wymagane wyczerpanie przez Uczestnika drogi postępowania reklamacyjnego opisanego w niniejszym Regulaminie.

10. Przetwarzanie danych osobowych

10.1. Administratorem w odniesieniu do danych osobowych Uczestników składających reklamacje w zakresie niezgodności przeprowadzenia Akcji z niniejszym Regulaminem jest MYMUSIC SP.J. z siedzibą w Wysogotowie przy ul. Wierzbowa 31, 62-081 Wysogotowo.

10.2. Z administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: sklep@bluff.pl, telefonicznie pod numerem 61 101 77 56.

10.3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym Uczestnik składający

reklamację może skontaktować się poprzez adres e-mail  odo@my-music. 

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

10.4. Dane osobowe Uczestników składających reklamacje będą przetwarzane w celu: 

a) rozpatrzenia i odpowiedzi na złożoną reklamację – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes administratora polegający na niezbędności przetwarzania do umożliwienia administratorowi rozpatrzenie i udzielenie odpowiedzi na złożoną reklamację (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

b) ewentualnego dochodzenia lub ochrony przed roszczeniami – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes administratora polegający na niezbędności przetwarzania do umożliwienia administratorowi ustalenie, dochodzenie lub obronę przed roszczeniami związanymi ze złożoną reklamacją (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

10.5. Dane osobowe Uczestników składających reklamacje mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora: dostawcom usług IT, podmiotom prowadzącym usługi w zakresie obsługi klienta oraz, w przypadku żądania wysłania odpowiedzi na reklamację pocztą tradycyjną, operatorom pocztowym.

10.6. Dane osobowe Uczestników składających reklamacje będą przetwarzane przez okres niezbędny do rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi na reklamację. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora.

10.7. Każdemu uczestnikowi składającemu reklamację przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

10.8. Każdemu Uczestnikowi składającemu reklamację przysługuje prawo wniesienia – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Uczestnika - sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych.

10.9. Każdemu Uczestnikowi składającemu reklamację przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim jego zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia (w Polsce: do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

10.10. Podanie danych osobowych jest wymagane przez administratora w celu przyjęcia i rozpatrzenia reklamacji, zgodnie z postanowieniami zawartymi w ust. 3 w rozdziale 6 Regulaminu akcji: „-10% na Dzień Dziecka!”. Postępowanie reklamacyjne niniejszego Regulaminu. Brak podania tych danych będzie skutkował brakiem możliwości przyjęcia i rozpatrzenia reklamacji.

11. Postanowienia końcowe

11.1. Regulamin akcji wraz z załącznikami jest dostępny do wglądu na stronie internetowej http://baisel.pl 

11.2. Biorąc udział w Akcji Uczestnik potwierdza, że wyraża dobrowolną zgodę na zasady zawarte w niniejszym Regulaminie.

11.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie odpowiednie zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.

11.4. Niniejszy Regulamin poddany jest właściwości prawa polskiego.

Product added to compare.

Niniejsza witryna korzysta z plików cookies, by umożliwić Ci jak największą wygodę korzystania. Dalsze korzystanie z niej oznacza, że wyrażasz zgodę na używanie tych plików. Poznaj naszą politykę prywatności !